Obchodní podmínky

Úvod KONTAKTObchodní podmínky

1. Obecná ustanovení a definice
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") definují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi společností Mgr. Zdenka Hofericová - Baby belly, s místem podnikání Pri hrádzi 4, 940 77 Nové Zámky, Slovenská republika, IČ: 46913777, zapsaná v Živnostenském rejstříku Obvodního úřadu Košice, č. OBU-KE-OZP1-2012 / 12105-2 DIČ: 1070864377, DIČ: SK1070864377 (dále jen "Prodávající") a kupujícím (dále jen "Kupující") při prodeji a koupi zboží prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen "E-obchod") na internetové stránce Prodávajícího www.babybelly.cz, dodání a převzetí zboží, při platbě za zboží, při stornování objednávky, vrácení zboží a při reklamaci zboží. Kontaktní údaje prodávajícího:

E-mail: info@babybelly.sk
Telefon: +421 944 431 084
Poštovní adresa: Pri hrádzi 4, 940 52 Nové Zámky
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Čislo účtu: 2900890853/2010

1.2. Tyto VOP platí na území České republiky pro koupi zboží objednaného prostřednictvím E-obchodu na www.babybelly.cz

1.3. Tyto VOP vstupují v platnost odesláním elektronické objednávky kupujícího prodávajícímu, na jejímž základě Prodávající dodá zboží prezentován na dotčené internetové stránce www.babybelly.cz Kupujícímu (dále jen "kupní smlouva") a na všechny vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání Kupní smlouvy a reklamaci zboží.

1.4. VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.

1.5. Kupující: fyzická osoba která si elektronicky objedná zboží prodávajícímu prostřednictvím E-obchodu na www.babybelly.cz na základě těchto VOP.

1.6. Zboží: sortiment výrobků nabízen na stránkách E-obchodu.

1.7. Elektronická Objednávka: odeslán elektronický formulář, obsahující informace o Kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky E-obchodu na www.babybelly.cz a celková cena tohoto zboží, zpracovaný systémem E-obchodu. Odesláním elektronické objednávky vyjadřuje Kupující souhlas s VOP.

1.8. Kupní smlouva: Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká na základě závazného potvrzení Elektronické objednávky v systému.

Zpět na Začátek

 


2. Práva a povinnosti prodávajícího
2.1. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od Kupujícího za objednané zboží.

2.2. Prodávající je povinen:
a. dodat Kupujícímu objednané zboží, množství, v kupní ceně a za platebních podmínek platných v době přijetí Elektronické objednávky;
b. kvalitně zabalit zboží, aby se zabránilo případnému poškození během přepravy ke Kupujícímu;
c. zajistit, aby dodané zboží bylo vyhovující předpisům a nařízením České Republiky.

2.3. Prodávající neodpovídá za:
a. opožděné dodání zboží a za škodu, která byla zaviněna chybně udanou adresou nebo nesprávným vyplněním registračního formuláře Kupujícím;
b.oneskorené dodání zboží zaviněné přepravcem;
c. poškození zásilky způsobené během přepravy;
d. za škodu, která byla způsobena Kupujícímu důsledkem toho, že Kupující zapomněl své přístupové heslo nebo se přístupové heslo Kupujícího dostalo do rukou neoprávněných osob bez přičinění Prodávajícího.

2.4. V případě nepřevzetí zboží má Prodávající nárok na uplatnění náhrady vzniklé škody.

Zpět na Začátek

 


3. Práva a povinnosti kupujícího
3.1. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování Elektronické objednávky.

3.2. Kupující je povinen:
a. převzít objednané nebo zakoupené zboží;
b. zaplatit za dodané zboží za platebních podmínek platných v době přijetí Elektronické objednávky včetně nákladů na doručení zboží;
c. nepoškozovat dobré obchodní jméno Prodávajícího.

Zpět na Začátek

 


4. Elektronická objednávka
4.1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech registračních formulářů.

4.2. Přijatá Elektronická objednávka je považována za návrh Kupní smlouvy a je závazná.

4.3. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká na základě závazného potvrzení Elektronické objednávky v systému. Prodávající je povinen potvrdit e-mailovou zprávou (na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Elektronické objednávce) obsah Elektronické objednávky Kupujícího a to neprodleně po jejím obdržení Prodávajícímu, jinak platí, že k uzavření Kupní smlouvy mezi Smluvními stranami nedošlo. Kupující je povinen zkontrolovat obsah Elektronické objednávky uvedený v e-mailové zprávě Prodávajícím. V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu Elektronické objednávky potvrzené ze strany Prodávajícího, je Kupující povinen o tom vyrozumět Prodávajícího prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu customerservice@babybelly.sk

4.4. Za podstatné náležitosti Elektronické objednávky se považují:
a. Identifikace Kupujícího, tj jméno a příjmení, bydliště, kontakt (telefon a e-mailová adresa);
b. Adresa místa dodání zboží;
c. Kód objednávaného zboží nebo také jeho popis;
d. Množství objednávaného zboží;
e. Celková cena za zboží a poštovné;
f. Způsob dodání;
g. Způsob platby.

4.5. Pokud nebude Elektronická objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusí kontaktovat Kupujícího a vyzvat ho k odstranění nedostatků Elektronické objednávky a jejímu případnému zpřesnění nebo doplnění. Elektronická objednávka se považuje za úplnou okamžikem doručení údajů zpřesňujících nebo doplňujících Elektronickou objednávku.

Zpět na Začátek

 


5. Storno elektronické objednávky
5.1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit Elektronickou objednávku nebo její část v těchto případech:
a. v případě platby PLATBA PŘEDEM, pokud Kupující neprovede úhradu za objednané zboží na účet Prodávajícího do 5 dnů Elektronická objednávka bude zrušena Prodávajícím;
c. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit Elektronickou objednávku, pokud Elektronickou objednávku nebylo možné potvrdit (chybné údaje Kupujícího)

5.2. Kupující má právo stornovat Elektronickou objednávku do 2 hodin po odeslání Elektronické objednávky telefonicky na čísle +421 944 431 084 od pondělí do Pátku v době 10:00 - 16:00. Prodávající potvrdí storno Elektronické objednávky Kupujícímu e-mailem. V případě elektronických objednávek přijatých od Pátku 16:01 do Pondělka 9S:59, Elektronické objednávky musí být zrušeny telefonicky v Pondělí do 10:00 ráno.

Zpět na Začátek

 


6. Poučení o právu odstoupit od kupní smlouvy
6.1. V případě, kdy je Kupní smlouva uzavřena použitím prostředků komunikace na dálku (v tomto případě elektronický obchod na internetu), Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu
odstoupit od Kupní smlouvy do čtrnácti pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Pouze v případě, pokud by Prodávající nepředal Kupujícímu informace, které je podle § 10 zákona č. 108/2000 zákon o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů povinen odevzdat, je tato doba 3 měsíce od převzetí zboží. Jestliže jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční doby a počíná od té doby trvat doba sedmidenní. Kupující však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 12 odst. 5 zákona č. 108/2000 zákon o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů.

6.2. Kupující odesláním Elktronickej objednávky potvrzuje Prodávajícímu, že Prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti podle ust. § 10 Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji.

6.3. Oznámení (vyplněný tiskopis "Odstoupení od Kupní smlouvy") Kupujícího o odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno do skončení doby pro odstoupení a zároveň musí být Prodávajícímu řádně vráceno kompletní zboží v původním stavu, nepoužité, nepoškozené s originálními visačkami, které nebyly z zboží odstraněny i se všemi doklady, dokumentací (vyplněný tiskopis "Návratka") as originálním dokladem o zaplacení (faktura dodána Prodávajícím) které byly Kupujícímu dodány. Pro rychlé vyřízení věci je nutné vrátit zboží na adresu uvedenou Prodávajícím na návratku, která je v dokladech ke zboží uvedena jako místo, kam má Kupující zboží vrátit. Zboží musí být odeslán jako doporučená a pojištěná zásilka, nikoliv však na dobírku (tato nebude převzata). Tiskopis "Odstoupení od Kupní smlouvy" je umístěno na konci těchto VOP.

6.4. Odstoupením Kupujícího od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající je povinen převzít zboží zpět, který není použit, a splňuje podmínky bodu 6.3. a vrátit Kupujícímu nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy cenu zaplacenou za zboží včetně nákladů, které Kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží. V případě platby PLATBY PŘEDEM cena zaplacená Kupujícím za zboží bude vrácena převodem na účet Kupujícího. V případě platby přes Paypal cena zaplacená Kupujícím za zboží bude vrácena přes Paypal na účet Kupujícího který použil při koupi zboží. Náklady na vrácení zboží nese Kupující.

6.5. V případě, že Kupující odstoupí od Kupní smlouvy a doručí Prodávajícímu zboží, který je použit a je poškozený nebo neúplný, Prodávající má právo toto zboží odmítnout a vrátit Kupujícímu předmětné zboží zpět.

6.6. V případě, že Kupující nesplní některou povinnost uvedenou v bodě 6.3. těchto VOP, odstoupení od Kupní smlouvy není platné a účinné a Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu Kupní cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět Kupujícímu.

Zpět na Začátek

 


7. Kupní cena
7.1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu zboží (dále jen "Kupní cena") nabízeného Prodávajícím prostřednictvím www.babybelly.cz v době uzavření Kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží platbou předem nebo platbou platební kartou na účet prodávajícího.

7.2. Kupní cena zboží je uvedena vedle vybraného zboží a vždy uvádí s daní z přidané hodnoty, pokud není uvedeno jinak.

7.3. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně upravit (zvýšit / snížit) Kupní ceny zboží uvedené na www.babybelly.cz. Nové Kupní ceny zboží jsou pro Kupujícího platné dnem jejich zveřejnění na www.babybelly.cz. Taková úprava Kupní ceny se nevztahuje na zboží již Kupujícím objednané.

7.4. V případě, že se na www.babybelly.cz objeví při některém zboží cena evidentně chybná, Prodávající nemá povinnost zboží dodat za cenu vadnou, ale může Kupujícímu nabídnout dodání zboží za cenu řádnou. Kupující může od Kupní smlouvy odstoupit pokud v tomto případě s řádnou cenou zboží nesouhlasí,.

Zpět na Začátek

 


8. Poštovné a poplatky
8.1. Zboží je možné doručit Kupujícímu následujícími způsoby:
a. při PLATBĚ PŘEDEM na účet Prodávajícího nebo při PLATBĚ PLATEBNÍ KARTOU Kupujícího - pojištěný balík 1.třídy prostřednictvím České pošty - 50CZK dodání nejpozději třetí pracovní den po dni podání zboží Prodávajícím;
b. při PLATBĚ PŘEDEM na účet Prodávajícího nebo při PLATBĚ PLATEBNÍ KARTOU Kupujícího - expresní zásilkou prostřednictvím kurýra PPL - 90 CZK, dodání dva dni po dni podání zboží Prodávajícím.
c. při PLATBĚ DOBÍRKOU platbou +50 Kc k celé částky zboží kurýrovi při přebírání zásilky.

8.2. Zboží je zabaleno standardním způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží při přepravě.

8.3. Kupující obdrží spolu se zbožím fakturu, která slouží současně jako záruční list.

8.4. Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání objednaného zboží a poškození zásilky způsobené kurýrní službou resp. poštou.

Zpět na Začátek

 


9. Platební podmínky
9.1. Platby se provádějí v EUR, přičemž Prodávající vyžaduje jeden z následujících způsobů platby:
a. PLATBA PŘEDEM: Kupujícímu je zaslané zboží kurýrní službou nebo poštou po uhrazení a připsání celé částky zboží uvedeného v elektronické objednávce na účet BABY BELLY
Číslo účtu: Fio banka a.s. 2900890853/2010
Variabilní symbol: použijte číslo Vaší elektronické objednávky
Elektronická objednávka je zrušena Prodávajícím pokud Kupující neuhradí celou částku za zboží a poštovné do 5 dnů;
b.PLATBA PŘES PAYPAL: Prodávající zajišťuje službu ve spolupráci s Paypal jako Elektronické Peníze a platby Kreditní / Debetní kartou.

c. PLATBA NA DOBÍRKU: Prodávající zašle zboží 24 hodin po obdržení elektronické objednávky a Kupující zaplatí celou částku zboží při přebírání zásilky od České pošty nebo kurýrní službou České pošty.

Zpět na Začátek

 


10. Dodací podmínky
10.1. Zboží nabízeného k www.babybelly.cz je na skladě a je expedováno do dvou pracovních dnů po potvrzení elektronické objednávky Prodávajícím a to na místo dodání uvedené v elektronické objednávce. Při PLATBĚ PŘEDEM nabízeného zboží je expedováno do dvou pracovních dnů po uhrazení a připsání celé částky za zboží a poštovného na účet Prodávajícího a to na místo dodání uvedené v elektronické objednávce.

10.2. Status elektronické objednávky si může Kupující zkontrolovat po přihlášení se v systému (platí pouze pro registrované Kupujících).

10.3. Kupujícímu je zaslán zboží prostřednictvím České pošty nebo expresní zásilkou prostřednictvím České pošty na adresu místa dodání uvedenou Kupujícím v elektronické objednávce. Kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží uvedeného v Kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Třetí osoba oprávněná k převzetí zboží uvedeného v Kupní smlouvě je povinna předložit poště nebo kurýrovi originál nebo kopii Kupní smlouvy, doklad o zaplacení zboží a písemné zplnomocnění. Kupující odpovídá za škodu, která vznikla Prodávajícímu a / nebo kurýrní službě v důsledku neúspěšného dodání zboží Kupujícímu. Náklady opětovného dodání zboží Kupujícímu snáší Kupující.

10.4. Zboží se považuje za dodané okamžikem doručení zboží na adresu uvedenou v závazné akceptaci elektronické objednávky a převzatý okamžikem fyzického převzetí zboží Kupujícím, resp. jeho oprávněným zástupcem nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce vyznačí v protokolu o doručení a předání zboží.

10.5. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal hned po doručení. V případě porušení obalu a poškození zboží doporučujeme zboží nepřevzít, na místě sepsat záznam a současně informovat prodávajícího e-mailem na info@babybelly.sk nebo telefonicky na čísle 0944 431 084. Za takto vzniklé škody odpovídá dopravce.

10.6.Tovar dodává Prodávající výlučně na území České republiky.

Zpět na Začátek

 


11. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží
11.1. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího jeho převzetím a zaplacením Kupní ceny.

11.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího v době, kdy převezme zboží od Prodávajícího nebo když tak neučiní včas, tak v době kdy mu Prodávající umožní nakládat se zbožím a Kupující zboží nepřevezme.

Zpět na Začátek

 


12. Záruční doba a podmínky
12.1. Na dodávané zboží je Kupujícímu poskytnuta záruční doba 24 měsíců, ktera začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Den převzetí je vyznačen na dokladu o doručení zásilky.

12.2. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady zboží, nevztahuje se na vady vzniklé běžným opotřebením, zanedbáním řádné údržby, resp. nedodržením zásad pro účelové používání zboží.

12.3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží používat z důvodu záruční opravy zboží.

12.4. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u Prodávajícího a zcela zaplacen.

12.5. Ke každému zboží zakoupenému u Prodávajícího je při jeho dodání Kupujícímu přiložena faktura (doklad o koupi zboží), která slouží zároveň jako záruční doklad.

12.6. Při uplatnění reklamace je Kupující povinen doručit na adresu sídla Prodávajícího reklamované zboží čistý, mechanicky nepoškozené v originálním balení včetně fotokopie faktury a reklamačního formuláře (umístěného na konci těchto VOP).

12.7. Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou bezplatné. Při neoprávněné reklamaci je Kupující povinen uhradit náklady vzniklé řešením této reklamace.

12.8.Podrobnosti a postup při uplatňování reklamace zboží upravuje reklamační řád zveřejněn na www.babybelly.cz.

Zpět na Začátek

 


13. Reklamační řád
13.1. Prodávající odpovídá za vady zboží a Kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatniťpo zjištění vady na zboží u Prodávajícího dle platného reklamačního řádu.

13.2. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené Kupujícím od Prodávajícího ve formě E-obchodu na internetové stránce www.babybelly.cz.

13.3. Kupující má právo uplatnit si u Prodávajícího záruku pouze na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u Prodávajícího. Viditelné vady na novém zboží reklamuje Kupující do 3 dnů.

13.4. Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.

13.5. Kupující je povinen reklamovat vady zboží u Prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak Kupujícímu zaniká právo vůči Prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.

13.6. Při uplatnění reklamace postupuje Kupující následovně:
a. Kupující je povinen vyplnit tiskopis REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ (umístěný na konci těchto VOP);
b. Kupující je povinen zaslat zboží a doplňky spolu s reklamačním formulářem a kopií faktury na adresu sídla Prodávajícího (řádně zabalena, doporučená a pojištěná zásilka). Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zasláno Kupujícím na dobírku. Riziko vzniku škody na zboží, které je předmětem reklamace snáší Kupující až do okamžiku převzetí tohoto zboží Prodávajícím;
c. pokud formulář není kompletně vyplněný nebo chybí kópioa faktury, Prodávající vyzve e-mailem případně telefonicky Kupujícího k doplnění chybějících údajů nebo nebo zaslání nepriloženej kopie faktury. Prodávající si zároveň bude účtovat manipulační poplatek ve výši 10 EUR zahrnující náklady, které Prodávajícímu vznikly v důsledku neúplně vyplněného Formuláře nebo nepriloženej kopie faktury;
d. pokud se Prodávajícímu nepodaří opakovaně telefonicky dovolat Kupujícímu a / nebo Kupující nereaguje na e-mailovou výzvu Prodávajícího do 7 dnů od převzetí formuláře Prodávajícím, Prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětné reklamace a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět Kupujícímu na adresu uvedenou ve formuláři ;
e. pokud spolu s vyplněným formulářem as kopií faktury není přiložen zboží a / nebo doplňky, který je předmětem reklamace, Prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětné záležitosti a má se za to, že Kupující nemá v úmyslu zboží reklamovat.
f. pokud je formulář kompletně vyplněný, kopie faktury, zboží a doplňky přiloženy, Prodávající potvrdí Kupujícímu příjem zásilky a posoudí oprávněnost reklamace do 2 pracovnich dnů po obdržení zásilky, ve složitějších případech do 30 dnů od začátku reklamačního řízení;
g. v případě, že Prodávající rozhodne, že reklamace není oprávněná, Prodávající zašle zboží na vlastní náklady na odborné posouzení znalci, autorizované nebo akreditované osobě. V případě, že odborné posouzení bude obsahovat určení neoprávněnosti reklamace zboží Kupujícím, určení, že za vadu tvaru neodpovídá Prodávající nebo že zboží nemá vady (dále jen "neoprávněná reklamace"), nese Kupující všechny náklady Prodávajícího, znalce, autorizované nebo akreditované osoby na reklamaci a odborné posouzení, zejména náklady na přepravu zboží mezi Kupujícím, Prodávajícím a znalcům, autorizovanou nebo akreditovanou osobou a všechny náklady na vyhotovení posouzení reklamace Prodávajícím, znalcům, autorizovanou nebo akreditovanou osobou (dále jen "náklady z neoprávněné reklamace" ), ve lhůtě 30 dnů od zaslání seznamu nákladů z neoprávněné reklamace Kupujícímu na účet určený Prodávajícím nebo v hotovosti;
g. o uznání resp. neuznání reklamace Prodávající vyrozumí Kupujícího e-mailem nebo telefonicky.

13.7. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve formuláři na uplatnění reklamace.

13.8. Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl Prodávajícím v době uzavírání Kupní smlouvy upozorněn nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla Kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

13.9. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za stejný nový příp. za jiné zboží po dohodě s kupujícím.

13.10. Nárok na uplatnění záruky u Prodávajícího Kupujícím zaniká:
a. nepředložením kopie faktury a doplňků;
b. neoznámení zjevných vad při převzetí zboží;
c. uplynutím 2leté záruční doby zboží;
d. mechanickým poškozením zboží způsobeným Kupujícím;
e. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí;
f. nesprávným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží;
g. poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami užití a ošetření;
h. poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi;
i. poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením.

13.11.Predávajúci je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
a. předáním opraveného zboží;
b. výměnou zboží;
c. vrácením Kupní ceny zboží;
d. vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží;
e. písemnou výzvou k převzetí Prodávajícím určeného plnění;
f. odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

Zpět na Začátek

 


14. Ochrana osobních údajů
14.1. Smluvní strany se dohodly, že Kupující v případě, že je fyzickou osobou je povinen oznámit Prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

14.2. Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ust. § 7 odst. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby Prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje ve všech svých informačních systémech, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti Prodávajícího jako podmínky uzavření Kupní smlouvy, zpracování elektronických objednávek , realizaci dodávky, zúčtování plateb pokud nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami. Kupující zároveň poskytuje Prodávajícímu svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů jiné osobě a přeshraničním přenosem osobních údajů i do třetích zemí (jakýchkoliv zemí v rámci Evropské unii a zemí tzv. Bezpečného přístavu). Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Kupující uděluje Prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může Kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu Kupujícím Prodávajícímu.

14.3. Kupující prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé. Kupující prohlašuje, že si je vědom důsledků uvedení nepravdivých údajů, zvláště skutečnosti, že by takové jednání mohlo být klasifikováno jako trestný čin.

14.4. Prodávající nevydá údaje Kupujícího třetím osobám, s výjimkou subdodavatelů, i to jen ty údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uskutečnění dodávky.

14.5. Kupující zmocňuje Prodávajícího k ověření si poskytnutých informací o kreditní kartě v příslušném call-centru banky nebo společnosti, která kreditní kartu vydala.

14.6. Prodávající prohlašuje, že uvedené údaje Kupujícím nebudou použity za účelem přímého marketingu Prodávajícího.

14.7. Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající pověřil zpracováním osobních údajů zprostředkovatele.

14.8. Prodávající používá AlphaSSL certifikát na ochranu všech informací (e-maily, adresy, telefonní čísla, atd), zaslaných prostřednictvím systému Prodávajícího. Zařízení, které zpracovávají servery Prodávajícího jsou fyzicky zabezpečeny na ochranu proti ztrátě, zneužití nebo změně všech údajů a informací. Zajištěná Pokladna zajišťuje, že Vaše informace jsou chráněny, zatímco Vy jste převeden do platebních systémů třetí strany. Paypal je používán pro zpracování kreditních karet a proto Prodávající nedrží žádné informace o kreditních kartách na jejich serverech.

Zpět na Začátek

 


15. Okolnosti vylučující odpovědnost za nemožnost plnění
15.1. Žádná ze Smluvních stran nenese odpovědnost za nemožnost plnění v případě, že nastanou skutečnosti vlivem vyšší moci.

15.2. Za událost vlivem vyšší moci se považuje událost, kterou Smluvní strany nemohly předvídat a jejíž nemohli zabránit ani při vynaložení nejvyšší možné odborné péčí, která je nezávislá na jejich vůli, zejména válka, povstání, stávka, přírodní katastrofy, změny v legislativě a jiné.

15.3. V případě, že nastane událost podle bodu 16.2 jsou Smluvní strany povinny si tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu.

15.4. Vznik neočekávaných technických nebo logistických poruch osvobozuje Prodávajícího od dohodnutých závazků.

Zpět na Začátek

 


16. Závěrečná ustanovení
16.1. Při nákupu zboží na www.babybelly.cz se předpokládá ze strany Kupujícího znalost technických možností Internetu a přijetí technologií podmíněných možných problémů.

16.2.Predávajúci neodpovídá za škody způsobené chybným připojením na www.babybelly.cz. Ochrana počítače, případně údajů nacházejících se v počítači zatěžuje Kupujícího.

16.3.Predávajúci upozorňuje, že informace uvedené na www.babybelly.cz mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

16.4.Predávajúci nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací ze www.babybelly.cz.

16.5.Predávajúci může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit zboží uvedené na www.babybelly.cz.

16.6.Predávajúci si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv změnit a / nebo doplnit. Změny a / nebo doplňky těchto VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na www.babybelly.cz.

16.7.Zmluvné strany se dohodly, že všechny spory, které mezi nimi vzniknou z právních vztahů na základě smlouvy nebo souvisejících smluv, včetně sporů o platnost, výklad a zánik této smlouvy, budou přednostně řešit formou smíru.

16.8.Odoslaním Elektronické objednávky Prodávajícímu, Kupující zároveň potvrzuje svůj bezvýhradný souhlas s VOP Prodávajícího.

 

Zpět na Začátek